งานบริการวิชาการและวิจัย
Academic Services and Research

รูปคณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัยได้เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อดำเนินโครงการวิจัยภายในคณะฯ และตอบสนอง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นั้นในการนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัยคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 15  มีนาคม  2562  ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย โดยปรับลดงบประมาณโครงการวิจัยจากโครงการละ 30,000  บาท เป็นโครงการละ 25,000  บาท ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มารับผลการประเมินโครงการได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18  มีนาคม 2562  และส่งข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไขภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้Download เอกสาร1. ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
งานบริการวิชาการและวิจัย จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อดำเนินโครงการวิจัยภายในคณะฯ โดยผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอทุนวิจัย RES_62_01 จำนวน  2 ชุด พร้อมและแผ่น CD-Rom โดยบันทึกเป็นไฟล์ word จำนวน 1 แผ่น ส่งมายังฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยคณะฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31  มกราคม  2562 เพื่อรวบรวมและดำเนินการพิจารณาต่อไปงานบริการวิชาการและวิจัย ดาวโหลดเอกสาร 1. บันทึกข้อความเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย RES_62_01
20 ธันวาคม 2561
เปิดรับสมัครโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
งานบริการวิชาการและวิจัย ขอเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ  เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562โดยสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการให้แต่ละสาขาวิชา สาขาวิชาละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งแต่ละโครงการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้1) หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากร สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2) เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี  (GO-Eco-u3) จัดส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน หลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้น โดยจัดส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (บริการวิชาการ 01-2562) จำนวน 1 ชุด พร้อมและแผ่น CD-Rom โดยบันทึกเป็นไฟล์ word จำนวน 1 แผ่น ส่งมายังฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยคณะฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562เพื่อรวบรวมและดำเนินการพิจารณาต่อไปDownload เอกสาร1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการิวชาการ (บริการวิชาการ-01-2562)
11 ธันวาคม 2561
แจ้งผลโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัยได้เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561  เพื่อดำเนินโครงการวิจัยภายในคณะฯ และตอบสนอง ยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นั้นในการนี้ คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัยได้พิจารณาแล้ว  จึงขอประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2561  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และขอแจ้งให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย มาลงนามในสัญญารับทุนวิจัย ได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ตั้งแต่วันที่ 26- 28  กุมภาพันธ์ 2561  นี้เอกสารแนบ1. บันทึกข้อความแจ้งผลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย งปม.2561
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศคณะวิศวฯ เรื่อง เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการบริหารหน่วยวิจัย งปม.2561
งานบริการวิชาการและวิจัย เปิดรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารหน่วยวิจัย  โดยหน่วยวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การสนับสนุนหน่วยวิจัย และจัดส่งแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารหน่วยวิจัย ตามเอกสารแนบนี้ ส่งมายังงานบริการวิชาการและวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดาวโหลดเอกสารประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนหน่วยวิจัยประกาศคณะฯ เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการบริหารหน่วยวิจัย งปม.2561แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน
7 ธันวาคม 2560
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งปม.2561
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินโครงการวิจัยภายในคณะฯ โดยผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอทุนวิจัย RES_61_01 จำนวน  2 ชุด พร้อมและแผ่น CD-Rom โดยบันทึกเป็นไฟล์ word จำนวน 1 แผ่น ส่งมายังฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยคณะฯภายในวันพุธที่ 3  มกราคม  2561 เพื่อรวบรวมและดำเนินการพิจารณาต่อไปดาวโหลดเอกสารบันทึกข้อความ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย 2561ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ RES_61_01
7 ธันวาคม 2560
ประกาศคณะวิศวฯ เรื่อง การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย (Research unit)
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จะได้จัดทำประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย และหลักเกณฑ์การสนับสนุนหน่วยวิจัยโดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นั้น         ในการนี้ งานบริการวิชาการและวิจัย จึงใคร่ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจจัดตั้งหน่วยวิจัยและขอสนับสนุนหน่วยวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทุกหน่วยวิจัยที่ประสงค์ขอจัดตั้งหน่วยวิจัย ต้องกรอกแบบฟอร์มขอจัดตั้งหน่วยวิจัย           สำหรับหน่วยวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนหน่วยวิจัย จะต้องมีการลงนามในสัญญารับการสนับสนุน และปฏิบัติตามประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนหน่วยวิจัย   โดยจัดส่งแบบฟอร์มขอจัดตั้งหน่วยวิจัย ตามเอกสารแนบนี้ ส่งมายังงานบริการวิชาการและวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดาวโหลดเอกสารประกาศ หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัยประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนหน่วยวิจัยบันทึกข้อความ แจ้งการจัดตั้งหน่วยวิจัยแบบฟอร์มขอจัดตั้งหน่วยวิจัย
7 สิงหาคม 2560
โครงการให้คำรึกษาและสำรวจความต้องการของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     ตามที่งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดให้มีโครงการให้คำปรึกษาและสำรวจความต้องการของชุมชน  ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ซึ่งมีพระสรยุทธ ชัยปัญโญ เป็นผู้นำให้ชุมชนหันมาดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   โดย มุ่งรักษาผืนป่าและแหล่งน้ำในชุมชน มากกว่าการมุ่งหากำไร     จากการสำรวจความต้องการของชุมชนบริเวณวัดพระบรมธาตุดอยผาส้มพบว่าทางชุมชนแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1. การเกษตร ด้านที่ 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้านที่ 3 การตลาด ด้านที่ 4 การอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำ ขอขอบคุณภาพสวยๆ จาก ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด 
3 กุมภาพันธ์ 2556
สาร Biodata ฉบับที่ 250
การขอรับทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส สาร Biodata ฉบับที่ 250โดยจิรภัทร ศรัทธาธรรมกุลเว็บมาสเตอร์ สกวเรียนสมาชิก Biodata สัปดาห์นี้ผมมีข่าวการขอรับทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรสมาแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบกันครับสำหรับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรสนั้น เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พศ. 2535 พร้อม ๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกวมีสถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สวรสคนปัจจุบันคือ นพพงษ์พิสุทธิ์จงอุดมสุข สวรสเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมกันพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลงานวิจัย ภายใต้ชื่อคลังข้อมูลด้านการวิจัย (Thai National Research Repository: TNRR ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนอีก 5 หน่วยงานของประเทศ สมาชิกจะคุ้นกับชื่อ 5ส. + 1วประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกวสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทชสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชนสวกสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ สวทนและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วชปัจจุบันมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอร่วมอีก 1 หน่วยงาน เป็น 6ส. + 1วสำหรับกรอบโจทย์งานวิจัยที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรสประกาศรับข้อเสนอโครงการนั้น เป็นโจทย์งานวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ (Health and Biomedicine) ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ครับ กรอบโจทย์วิจัยที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรสเปิดรับข้อเสนองานวิจัย 11 หัวข้อ1. ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย2. ชุดโครงการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมผู้สูงอายุ3. ชุดโครงการการพัฒนาระบบปฏิบัติการ หรือระบบข้อมูล เพื่อประกอบการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ รวมถึงการเกิดสาธารณภัยและภัยพิบัติ4. ชุดโครงการการป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ5. ชุดโครงการการป้องกัน รักษา และการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง6. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ เพื่อทดแทนการนำเข้า หรือลดภาระรายจ่ายของประเทศ7. ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ8. ชุดโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) 9. ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย10. ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ11. ชุดโครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพทางการแพทย์ทั้งนี้สมาชิกที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการ สามารถส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบรับข้อเสนอโครงการแบบออนไลน์ของ สวรส ได้ที่ http://www.hsri.or.th/fundหากสมาชิกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครทุนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 0-2832-9232 หรือ 0-2832-9288 ครับ ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการ สวรสปิดท้ายสาร Biodata ฉบับนี้กับข่าวที่น่าสนใจดังนี้1. ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 11 หัวข้อโจทย์งานวิจัยด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่http://www.hsri.or.th/fundปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2. (Update สถานที่จัดงานการประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 55th Southeast Asian Vegetarian CongressSEAVC2012ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 2325 พฤศจิกายน 2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 3. ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ TSB2012 www.TSB2012.sci.ubu.ac.thของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ. อุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 4. ประชาสัมพันธ์ การสัมมนา เรื่อง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯดูรายละเอียดเพิ่มเติมพบเรื่องราวดี ๆ และข่าวสารที่น่าสนใจในฉบับหน้า สวัสดีครับ ข่าวสารความเคลื่อนไหวประจำฉบับข่าวสารทุนวิจัย สกว1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกวเรื่องการรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ทุน พวอระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 ผู้สนใจสามารถกรอกประวัติที่ Biodataและส่งข้อเสนอโครงการทาง http://www.trfmag.orgภายในวันที่ 30 พย2555รายละเอียดเพิ่มเติม 2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว เรื่องการรับสมัครทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอระดับปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถกรอกประวัติที่ Biodata และสมัครรับทุน พวอปริญญาเอก ได้ที่เว็บไซต์ http://rri.trf.or.thหมดเขตการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาวันที่ 31 ธค2555 และหมดเขตการสมัครนักศึกษา วันที่ 30 เมย2556รายละเอียดเพิ่มเติม 3. ฝ่ายเกษตรฝ่าย 2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ปลานิลผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ (Concept Paper) ภายในวันที่ 31 ตค2555รายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวสารทั่วไปของ สกว.1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกวมีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อสารสังคม 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป 3 ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม 2. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 6 “ดิน น้ำ ลม ไฟอุปสงค์ อุปทาน อุปลักษณ์ อุปโลกน์วันที่ 28 – 29 พย2555 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายละเอียดเพิ่มเติม 3. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย" 2123 ธค2555 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวสารทุนวิจัยของหน่วยงานอื่น 1. 2013 Junior Research Fellowship Program of the Embassy of France to Thailandสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ธค2555รายละเอียดเพิ่มเติม 2. สถาบัน Royal Academy for Overseas Science ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในสังกัด สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเบลเยี่ยม (Belgian Federal Science Policy หรือ BELSPO) จะจัดการแข่งขันผลงานวิจัย/ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ รายละเอียดเพิ่มเติมข่าวสารทั่วไปของหน่วยงานอื่น1. The 2nd EnvironmentAsia International Conference on“Human Vulnerability and Global Environmental Change”15-17 May, 2013, Kasetsart University, Si Racha Campus, Chonburi Province, Thailand More Information 2. สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปิดรับสมัครในวันที่ 26 ตค2555รายละเอียดเพิ่มเติม 3. การประชุมวิชาการเรื่องทิศทางการพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ: คุณค่า ความห่วงใย และการบริการวันที่ 13-14 ธค2555 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม 4. การอบรมระยะสั้น เรื่อง การสร้างและประเมินแบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สาธารณสุขวันที่ 5-7 พย2555 ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รายละเอียดเพิ่มเติม 5. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ “2013 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2013 AEDCEE)” วันที่ 30-31 พค2556 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม 6. วารสาร ร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไปร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ปี 31 ประจำปี 2556รายละเอียดเพิ่มเติม 7. งาน International Conference on Environmental and Hazardous Substance Management towards a Green Economy (EHSM 2013) ระหว่างวันที่ 21 – 23 พค2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เปิดรับบทคัดย่อและลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มค2556รายละเอียดเพิ่มเติม 8. งานประชุม The 3rd Meeting of Asian Cellular Therapy Organization (ACTO 2012) วันที่ 15-17 พย2555 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม9. การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 ปี 2555 ระหว่างวันที่ 5-7 ธค2555 ณ โรงแรมฮอริเดย์ อินน์  จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม 10. การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อเพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำและ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Climate Change: Impacts on Aquatic Resources and Fisheries” ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธค. 2555 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่รายละเอียดเพิ่มเติม 11. งานประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานครั้งที่ 12 (12th Thai VCML) ประจำปี พ.ศ. 2555 และ 1st International Symposium on Value Chain Management and Logistics ระหว่างวันที่ 22-23 พย 2555 ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม12. การประชุม The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS2013) ระหว่างวันที่ 14 -17 กค2556 ณโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ เปิดรับบทคัดย่อ (ผ่านระบบออนไลน์)เพื่อขอเสนอผลงานวิจัย จนถึงวันที่ 31 ตค2555 รายละเอียดเพิ่มเติม13. การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 ปี 2556 วันที่ 23-25 มค2556 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม14. งานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 13 ของ Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists (13th FAOBMB Congress) ในหัวข้อ “Discovery of Life Processes: From Biomolecules to Systems Biology” ระหว่างวันที่ 25 – 29 พย2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
11 เมษายน 2555